دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : علی   شریعتمداری

پست الکترونیکی : a-shariatmadari@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : علوم تربیتی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو و م.گ فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسی (دکتری)

نوع استخدام : قطعی رسمی

تاریخ استخدام : 1371/11/15

علی شریعتمداری

محل خدمت:   دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مرتبه علمی : استاد

^